Wyniki badania fazy III z zastosowaniem blisibimodu

Wyniki badania fazy III z zastosowaniem blisibimodu, selektywnego inhibitora czynnika aktywującego komórki B, u osób z toczniem rumieniowatym układowym (SLE): wynika z randomizowanego, podwójnie zaślepionego, kontrolowanego placebo badania.

Tło Celowe inhibitory czynnika aktywującego komórki B (BAFF) zostały ocenione w badaniach III fazy u ponad 4000 pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym (SLE). Analizy post hoc tych badań wskazują na większy efekt leczenia u pacjentów wchodzących z wyższą aktywnością choroby, większych dawek kortykosteroidów, anty dwuniciowego DNA (dsDNA) i niskiego dopełniacza C3 lub C4.

Cele Ocena skuteczności i bezpieczeństwa blisibimodu, inhibitora BAFF, w populacji pacjentów ze SLE wzbogaconym o wysoką aktywność choroby.

Continue reading „Wyniki badania fazy III z zastosowaniem blisibimodu”

Aspiryna w zapobieganiu nawrotom zakrzepowo-zatorowym

Aspiryna do zapobiegania nawracającej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (Warfaryna i Aspiryna [WARFASA]) autorstwa Becattini et al. (Wydanie z 24 maja) dotyczyło stosowania kwasu acetylosalicylowego u pacjentów z niewydolnymi żylnymi zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi w wywiadzie, którzy ukończyli doustne leczenie przeciwzakrzepowe. Badanie to daje nadzieję na prostą interwencję, która może znacząco zmniejszyć nawracające zdarzenia zakrzepowo-zatorowe. Istnieją jednak dowody na to, że zarówno wartości D-dimerów, jak i pozostały ciężar skrzepu mogą przewidywać nawracające zdarzenia zakrzepowo-zatorowe u pacjentów, którzy ukończyli terapię przeciwzakrzepową. [23] Zastanawiamy się, czy Becattini i in. ocenił wartości D-dimerów lub resztkowe obciążenie skrzepu, ponieważ byłoby interesujące dowiedzieć się, czy zmienne te łagodziły wpływ terapii aspiryną na redukcję nawracających zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. Continue reading „Aspiryna w zapobieganiu nawrotom zakrzepowo-zatorowym”

Zastosowanie PER977 do odwrócenia efektu antykoagulantu Edoksabanu

Nowe specyficzne dla celu doustne antykoagulanty są ograniczone przez brak sprawdzonego środka odwracającego. PER977 (Perosphere) to mała, syntetyczna, rozpuszczalna w wodzie kationowa cząsteczka, która jest zaprojektowana do specyficznego wiązania się z niefrakcjonowaną heparyną i heparyną drobnocząsteczkową poprzez niekowalencyjne wiązania wodorowe i oddziaływania ładunek-ładunek (ryc. S1 w dodatkowym dodatku, dostępny w pełnym tekście niniejszego listu) .1,2 PER977 wiąże się w podobny sposób z nowymi doustnymi inhibitorami czynnika Xa, edoksabanem, rywaroksabanem i apiksabanem oraz doustnym inhibitorem trombiny, dabigatranem. W tromboelastograficznych badaniach i testach krwawienia z transementem szczura, wykazano, że PER977 odwraca działanie przeciwzakrzepowe z każdym z nowych środków doustnych.1,2 W nieklinicznych badaniach PER977 nie wiązał się z białkami osocza, w tym z albuminą, i nie wykazywał wiązania, gdy testowane przeciwko wielu typowy m lekom przeciw układom naczyniowym, przeciwpadaczkowym i znieczulającym. W tym badaniu ocenialiśmy profil bezpieczeństwa, profil skutków ubocznych i wpływ na odwrócenie działania przeciwzakrzepowego PER977 przy podawaniu osobno i po podaniu dawki 60 mg edoksabanu inhibitora czynnika X.3,4 Farmakokinetyka i farmakodynamiczne działanie zwiększających się, pojedynczych dożylnych dawek PER977 (5 do 300 mg) podawanych w monoterapii i po doustnym podaniu 60 mg edoksabanu, było badane w podwójnie ślepej próbie kontrolowanej placebo z udziałem 80 zdrowych osób (ryc. S2 w Dodatku Uzupełniającym). Continue reading „Zastosowanie PER977 do odwrócenia efektu antykoagulantu Edoksabanu”

Wiecej na temat zmiany tropizmu HIV w transplantacji komórek macierzystych za pomoca mutacji CCR5

W 2009 r. Moi koledzy i ja opisaliśmy pomyślny przeszczep komórek macierzystych z delecją 32 pz w allelu receptora 5 chemokiny (CC motyw) 5 (CCR5) (CCR5 delta32 / delta32) u pacjenta zakażonego ludzkim wirusem niedoboru odporności typ (HIV-1). Odkrycie to doprowadziło do dalszych badań w celu znalezienia lekarstwa na zakażenie HIV-1. Oczekiwano powtórzenia tego unikalnego podejścia, aby dostarczyć dowód na istnienie zasady. Kordelas i in. (Wydanie 28 sierpnia) 2 opisują innego pacjenta, u którego takie samo podejście nie powiodło się. Continue reading „Wiecej na temat zmiany tropizmu HIV w transplantacji komórek macierzystych za pomoca mutacji CCR5”

Wystepowanie otepienia w ciagu trzech dekad w badaniu Framingham Heart

Satizabal i in. (11 lutego) opisują stały spadek częstości występowania demencji w ciągu ostatnich trzech dekad, reprezentowany przez pięcioletnie epoki, wśród uczestników Framingham Heart Study. Podejrzewamy, że statystyczny błąd, skrócenie przez śmierć, może w pewnym stopniu przyczynić się do tego odkrycia. Każda epoka obejmowała uczestników, którzy mieli 60 lat lub więcej i nie mieli demencji na początku badania; uczestnicy, którzy nadal byli pozbawieni demencji pod koniec epoki, mogli zostać włączeni w następną epokę. W swojej analizie, w każdej epoce, dane dla uczestników były cenzurowane w ostatniej dacie, o której wiadomo, że są wolne od demencji lub w dniu śmierci. Ze względu na dyskretne wizyty kontrolne śmierć mogła uniemożliwić obserwację początku demencji, czynnika, o którym wiadomo, że powoduje zaniżoną częstość występowania demencji i tendencyjność w oszacowaniach modelu Coxa. <!–more–>[4] Czynnik ten został rownież wskazany w ostatnie wytyczne metod w badaniach podłużnych badań nad otępieniem (MELODEM). Z biegiem czasu, skracanie przez uprzedzenie śmierci staje się jeszcze większe, co nie może być uwzględnione w oszacowaniach dostosowanych do wieku. Aby ocenić ten problem, warto byłoby zobaczyć liczbę uczestników, którzy nie byli oceniani pod kątem wystąpienia demencji z powodu śmierci.  Nadine Binder, MS  Martin Schumacher, Ph.D.  University of Freiburg Medical Center, Freiburg, Niemcy  Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.  5 Referencje1. Satizabal CL, Beiser AS, Chouraki V, Ch?ne G, Dufouil C, Seshadri S. Występowanie demencji w ciągu trzech dekad w badaniu Framingham Heart. N Engl J Med 2016; 374: 523-532  Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline  2. Joly P, Commenges D, Helmer C, Letenneur L. Karane podejście wiarygodności dla modelu choroby-śmierci z danymi z cenzurą przedziałową: zasto  sowanie do specyficznej dla wieku zapadalności na demencję. Biostatistics 2002; 3: 433-443  Crossref Web of Science Medline  3. Leffondré K, Touraine C, Helmer C, Joly P. Interval-ocenzurowany czas do zdarzenia i konkurencyjne ryzyko ze śmiercią: czy model choroby-śmierci jest dokładniejszy niż model Coxa? Int J Epidemiol 2013; 42: 1177-1186  Crossref Web of Science Medline  4. Binder N, Schumacher M. Brakujące informacje spowodowane śmiercią prowadzą do uprzedzeń w szacunkach względnego ryzyka. J Clin Epidemiol 2014; 67: 1111-1120  Crossref Web of Science Medline  5. Weuve J, Proust-Lima C, Power MC, i in. Wytyczne dotyczące zgłaszania wyzwań metodologicznych i oceny potencjalnego błędu w badaniach nad demencją. Alzheimers Dement 2015, 11: 1098-1109  Crossref Web of Science Medline  W raporcie z Framingham Heart Study badacze stwierdzili znaczny spadek częstości występowania demencji w ciągu trzech dekad tylko wśród uczestników, którzy ukończyli co najm  niej szkołę średnią (P <0,001). Tendencja do otępienia naczyniowego była istotna (p = 0,004), a tendencja do choroby Alzheimera nie osiągnęła poziomu istotności jedynie marginalnie (P = 0,052). Jak wspomniano w sekcji Metody, algorytm diagnostyczny pozwolił uczestnikom na więcej niż jeden podtyp demencji.1,2 Ten projekt może być wadą w badaniach nad chorobą Alzheimera, ponieważ włączenie mieszanej diagnozy może ukryć mniej znaczące czynniki ryzyka i epidemiologię. efekty specyficzne tylko dla choroby Alzheimera.  W populacyjnym wiedeńskim badaniu Transdanube Ageing (VITA) (obserwacyjne, podłużne badanie kohortowe z udziałem osób ze średnią [? SD] wieku 75,7 ? 0,5 roku), 29 z 126 pacjentów (23%) z incydentem lub powszechna choroba Alzheimera miała mieszankę choroby Alzheimera i otępienia naczyniowego. 3. Zastanawiamy się, czy prawie znaczący spadek częstości występowania choroby Alzheimera w badaniu Framingham Heart Study wynikał ze spadku efe  ktu otępienia naczyniowego. Czy analiza nie wykazałaby spadku w chorobie Alzheimera, gdyby mieszane demencje zostały wykluczone z grupy z chorobą Alzheimera? Jeśli tak, to to dopasowanie pasowałoby do braku spadku nosicieli co najmniej jednego allelu ?4 APOE (p = 0,76).  Margareta Hinterberger, MD  Peter Fischer, MD, Ph.D.  Medical Research Society, Wiedeń, Austria  Sonja Zehetmayer, Ph.D.  Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Wiedeń, Austria  Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.  4 Referencje1. McKhann G, Drachman D, Folstein M, Katzman R, Price D, Stadlan EM. Diagnoza kliniczna choroby Alzheimera: raport grupy roboczej NINCDS-ADRDA pod auspicjami Departamentu Zdrowia i Służby Humanitarnej Grupa zadaniowa ds. Choroby Alzheimera Neurology 1984; 34: 939-944  Crossref Web of Science Medline  2. Román GC, Tatemichi TK, Erkinjuntti T, i in. Demencja naczyniowa: kryteria diagnostyczne badań naukowych: raport Międzynarodowych Warszta  tów NINDS-AIREN. Neurology 199 [przypisy: stomatolog włocławek, endometrioza leczenie, kardiolog kielce ]
[patrz też: usuwanie zębów pod narkozą cena, urolog ciechanów, rehabilitacja warszawa ursynów ]

Kolejny agent otyłości – czy ten czas będzie inny?

W ciągu ostatnich kilku dekad otyłość stała się globalną epidemią, która dotyka różnorodne społeczeństwa w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Wskaźniki otyłości dobrze korelują z ostatnimi wydarzeniami, takimi jak nieustanne pokusy zasiadania i bezprecedensowa dostępność, po niskich lub zerowych kosztach, żywności i napojów bogatych w mało kaloryczne kalorie. Te szybkie zmiany środowiskowe oddziałują z wcześniejszymi tendencjami genetycznymi, ale w tak krótkim czasie, że przewyższają ewolucję. Co jest nie tak z otyłością? Dodatkowa waga raz wskazywała na dobrobyt i została uznana za atrakcyjną. Ale teraz wiemy, że nadmierne odżywianie i niedobór krwi rodzi gromadę pozornie niepowiązanych problemów oznaczonych jako zespół metaboliczny , który obejmuje na przykład otyłość brzuszną, dysglikemię, dyslipoproteinemię i nadciśnienie. Podobna ilość nadwagi wśród ludzi różnych ras i grup etnicznych ma różny wpływ na czynniki ryzyka, niektóre grupy szczególnie mocno uderzają.1 Chociaż otyłość jest związana z opornością na działanie insuliny obniżające stężenie glukozy w osoczu, 2 wiele innych szlaków metabolicznych nadal reagują na insulinę (tj. Continue reading „Kolejny agent otyłości – czy ten czas będzie inny?”

Spadochrony i preferencje – próba wymiany stawu kolanowego

Termin spadochronowa próba wszedł do leksykonu medycznego, aby przedstawić badania dotyczące terapii, które wszyscy już przyjmują jako skuteczne. (Innymi słowy, czy potrzebujemy próby, aby pokazać, że spadochrony ratują życie osób, które wyskakują z samolotów?) Próbę spadochronu przywołano, by odrzucić próby z randomizacją dotyczące całkowitego zastąpienia stawu jako bezsensowne. Przecież wymiana stawów jest jednym z najważniejszych osiągnięć XX wieku; czy nie wiemy już, że odnoszą sukcesy? Prawie milion planowych całkowitych zamienników stawu kolanowego i biodrowego wykonuje się corocznie w Stanach Zjednoczonych; Współczynnik całkowitej wymiany stawu kolanowego potroił się w ciągu ostatnich 20 lat i przewiduje się, że będzie dalej wzrastał.2,3 Ponad 90% całkowitej wymiany stawu kolanowego wykonano w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego, która dotyka około 14% dorosłych w Stanach Zjednoczonych w ciągu ich życia. 4 Przed wprowadzeniem całkowitej wymiany stawu kolanowego w latach 70. pacjenci z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego często stawali się domowi; teraz tacy pacjenci mogą pozostać mobilni. Według wszystkich relacji, całkowita wymiana stawu kolanowego jest zmieniarką gry. Continue reading „Spadochrony i preferencje – próba wymiany stawu kolanowego”

Odkrywanie funkcji wariantów FTO

width=1024Indeks masy ciała (BMI), który jest złożoną cechą o wysokiej odziedziczalności, jest klinicznie istotnym odpowiednikiem dla otyłości.1 Badania asocjacyjne genomewidu zidentyfikowały prawie 10 000 polimorfizmów genetycznych w wariantach pojedynczych nukleotydów (SNV) związanych z różnymi ludzkimi zaburzeniami i cechami . Jednak około 90% tych wariantów znajduje się w regionach genomowych, które nie mapują się do regionów kodujących, a zatem nie wpływają bezpośrednio na syntezę lub translację białka.2 Jednak loci związane z ryzykiem zawierające warianty niekodujące mogą zmieniać ekspresję genu poprzez modulowanie aktywności sąsiadujących elementów cis-regulatorowych – to jest niekodujących sekwencji DNA w lub w pobliżu genu, które mogą modyfikować ekspresję tego genu. Kluczową kwestią jest określenie, w jaki sposób te elementy mogą być zaangażowane w mechanizmy otyłości. W dużych badaniach powiązań genomewidu najsilniejszym sygnałem genetycznym dla BMI był locus FTO.3 Osiemdziesiąt dziewięć wariantów genetycznych w intronach i 2 FTO zostało powiązanych z BMI, ale sekwencja nukleotydowa i jej funkcja były nieuchwytne. Claussnitzer i współpracownicy wykorzystali szereg technik genomicznych, w tym edycję genów pojedynczych nukleotydów ludzkich adipocytów, w celu identyfikacji wariantu przyczynowego FTO, jego wyższego regulatora i jego dalszych genów docelowych. 4 Co ważne, ich odkrycia, opublikowane w Dzienniku, zapewniają Przypuszczalny mechanizm, w którym polimorficzne różnice w niekodujących sekwencjach nukleotydowych zmieniają podstawową funkcję ludzkich adipocytów od przechowywania substratu do wykorzystania paliwa przez ulepszoną termogenezę. Continue reading „Odkrywanie funkcji wariantów FTO”

Uczenie się od niepowodzenia w reformie służby zdrowia

Od 1994 r. Bezczynność i inkrementalizm regulują amerykańską politykę zdrowotną, z przewidywalnym skutkiem, że zarówno wydatki na opiekę zdrowotną, jak i liczba nieubezpieczonych Amerykanów osiągnęły rekordowy poziom. W rzeczywistości pogarszające się warunki w systemie opieki zdrowotnej spowodowały ponowne zainteresowanie kompleksową reformą systemu opieki zdrowotnej. Oznaki zmian w debacie na temat opieki zdrowotnej są wszędzie – w tworzeniu koalicji przez biznes i grupy pracownicze w celu kontynuowania reform, uruchomienia kampanii reklamowych przez American Cancer Society i American Medical Association, aby uwydatnić trudną sytuację nieubezpieczonych, pościg. ambitnych planów państw takich jak Massachusetts, aby rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej, a także odsłonić szereg planów reformy służby zdrowia kandydatów w demokratycznych i republikańskich prawyborach prezydenckich. Continue reading „Uczenie się od niepowodzenia w reformie służby zdrowia”

Zaszczepione: One Mans Quest, aby pokonać najgroźniejsze choroby świata

Szczepionki znalazły się na szczycie listy najważniejszych osiągnięć w dziedzinie zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych pod koniec XX wieku i przyczyniły się do wydłużenia średniej długości życia dzieci, które urodziły się w epoce szczepionek. Jednak obecnie szczepionki budzą więcej kontrowersji niż pochwał i pozostają niewidocznym zasobem dla społeczeństwa, zawieszonym na niepewnej równowadze między sukcesem w dziedzinie zdrowia publicznego a niepowodzeniami finansowymi w sektorze prywatnym. Szczepionka, biografia Maurice a Hillemana, jest świadectwem wpływu wysiłków jednego człowieka na zapobieganie chorobom poprzez opracowywanie szczepionek. Co godne uwagi, Hilleman spędził życie we względnej anonimowości, mimo że tworzył i reklamował wiele z najlepszych na świecie szczepionek i ratował miliony istnień ludzkich w tym procesie. Hilleman urodził się na farmie w Montanie w 1919 roku, pośród wielkiej pandemii grypy. Continue reading „Zaszczepione: One Mans Quest, aby pokonać najgroźniejsze choroby świata”