Skuteczność aerozolizowanej tobramycyny u pacjentów z mukowiscydozą czesc 4

Potencjalne czynniki zakłócające i współzmienne, takie jak podatność, stosowanie antybiotyków, stan płucny linii podstawowej i efekty ośrodkowe badano za pomocą metod regresji wielokrotnej dla analizy równoległej i z uogólnionymi równaniami szacunkowymi36 dla zmiennych zależnych w analizie krzyżowej. Porównania proporcji testowano za pomocą testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera, gdy było to właściwe. W razie potrzeby pacjenci zostali losowo wykluczeni, aby zrównoważyć wielkości grup, zgodnie z wymaganiami analizy krzyżowej. Pacjenci zostali włączeni do analiz na podstawie ich grupy przypisanej przy rejestracji (analiza zamiaru leczenia). W przypadku pierwotnych pomiarów wyników – FEV1, FVC i FEF25-75% – szacunki dotyczące skuteczności leczenia uznano za znaczące, jeśli P wynosi 0,016 lub mniej (z korektą Bonferroniego dla wielokrotnych porównań). Wartości P dla wyników wtórnych są zgłaszane, ale z powodu wielokrotnych porównań powinny być interpretowane tylko jako relatywne miary związku między wynikiem a leczeniem.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka grup badawczych przy rejestracji. Trzydziestu sześciu pacjentów przydzielono do grupy 1, a 35 do grupy 2. Nie było znaczących różnic między dwiema badanymi grupami pod względem wieku, płci, wartości wyjściowej FVC i FEV1 (procent przewidywanych wartości) lub gęstości P. aeruginosa na linii podstawowej (P> 0,25 dla wszystkich porównań) (Tabela 1). Średni wynik statusu choroby22 w momencie włączenia był wyższy w grupie niż w grupie 2 (P = 0,02).
Spośród 71 badanych pacjentów, 66 ukończyło protokół. Dwóch pacjentów dobrowolnie wycofało się w ciągu trzech dni od podania placebo w pierwszym okresie. Dwaj pacjenci nie byli w stanie przestrzegać wytycznych dotyczących leczenia; jeden został wycofany podczas drugiego okresu badania podczas przyjmowania placebo, a drugi podczas kolejnego okresu obserwacji. Jeden pacjent przeszedł operację nagłego zatrzymania niedrożności jelit i został wycofany podczas drugiego okresu badania podczas przyjmowania tobramycyny.
Częstotliwość niezgodności z lekiem (szacowana na podstawie poziomu chininy w moczu) wahała się od 7 do 20 procent w trzech okresach. Zgodność była porównywalna w okresach podawania tobramycyny i placebo (P> 0,35 dla wszystkich trzech okresów).
Wynik
Testy funkcji płucnych
Rysunek 1. Ryc. 1. Zmiany w pomiarach funkcji płucnych w grupach badawczych. Okręgi przedstawiają wartości średnie (. SE) w grupie 1, leczone tobramycyną (stałe symbole) w okresie i placebo (otwarte symbole) w okresach 2 i 3; kwadraty reprezentują grupę 2, leczoną placebo w okresie i tobramycynę w okresach 2 i 3. Wartości FVC, FEV1 i FEF25-75% wyrażono w stosunku do wartości procentowych przewidzianych dla wieku, wzrostu i płci. Znaczący efekt przeniesienia został wykryty dla FEV1 (3,83 . 1,47 punktów procentowych; P <0,009), co wykazano różnicą wartości na początku pierwszego i drugiego okresu.
Tabela 2. Tabela 2. Szacunki 28-dniowego efektu leczenia w pierwszym okresie, według analizy równoległej. Średnia poprawa wartości FVC, FEV1 i FEF25-75% od momentu włączenia do końca pierwszego okresu badania (dzień 28) była większa podczas podawania tobramycyny niż podczas podawania placebo, zgodnie z analizą równoległą (P <0,015 dla wszystkich trzech pomiarów ) (Rysunek i tabela 2) [hasła pokrewne: rehabilitacja warszawa ursynów, badanie podoskopowe, rozyglitazon ]