Chemioterapia pooperacyjna i opóźnione promieniowanie u dzieci poniżej trzeciego roku życia z nowotworami złośliwymi mózgu

Przeżywalność niemowląt i bardzo małych dzieci z guzami mózgu jest znacznie gorsza niż u starszych dzieci, zarówno ogólnie, jak i dla określonych typów guza1,2. Te niemowlęta są również narażone na znaczną neurotoksyczność związaną z leczeniem, w tym upośledzenie umysłowe, niewydolność wzrostu i leukoencefalopatię3-7. Słabe wyniki i późne efekty leczenia wywoływały niechęć do leczenia małych dzieci guzami mózgu, szczególnie za pomocą radioterapii. W czasie, gdy niniejsze badanie zostało zaprojektowane, wielu rodziców zdecydowało się wstrzymać leczenie, a nie mieć możliwości długotrwałych następstw. W odpowiedzi na te problemy, członkowie Grupy Pediatrycznej Onkologii zainicjowali badanie pilotażowe w 1985 roku, w którym przedłużono chemioterapię pooperacyjną w celu opóźnienia wystawienia mózgu niemowlęcia na promieniowanie 8-17. Badanie pilotażowe udowodniło, że schemat chemioterapii był tolerowany i wydawał się skuteczny. Ustalenia te doprowadziły do prospektywnego badania obejmującego całą grupę, którego wyniki stanowią podstawę tego raportu.
Metody
Uprawnienia pacjenta
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów według wieku rozpoznania. Dzieci po 36 miesiącu życia w momencie rozpoznania, u których stwierdzono złośliwe złośliwe guzy wewnątrzczaszkowe, kwalifikowały się do badania po resekcji chirurgicznej lub biopsji (tab. 1). (W przypadku dzieci z glejakami mózgu, biopsja nie była obowiązkowa.) Pacjenci z gwiaździakami o niskim stopniu złośliwości zostali wykluczeni, chyba że istniały dowody na rozsiew neuro (u jednego pacjenta). Pisemną świadomą zgodę uzyskano od rodziców lub opiekunów każdego dziecka zgodnie z wytycznymi instytucjonalnymi.
Chirurgia
Tabela 2. Tabela 2. Stopień resekcji chirurgicznej, w zależności od rodzaju guza. Zalecono maksymalne usunięcie chirurgiczne z zastrzeżeniem, że anatomiczne umiejscowienie guza i stan dziecka może uniemożliwić rozległą resekcję. Stopień resekcji chirurgicznej oceniano na podstawie centralnego przeglądu raportów operacyjnych oraz obrazowania przedoperacyjnego i pooperacyjnego (Tabela 2). Gdy wyniki skanów i raportów operacyjnych różniły się, stopień resekcji chirurgicznej oparto na wynikach tomografii komputerowej (CT) lub rezonansu magnetycznego (MRI).
Analiza patologiczna
Slajdy wszystkich pacjentów zostały przejrzane przez jednego z nas. Meduloblastoma i dobrze zróżnicowany glejak zostały sklasyfikowane według powszechnie przyjętych kryteriów18,19. Gęsto komórkowe nowotwory nadnamiotowe określano jako guzy zarodkowe (prymitywne guzy neuroektodermalne). Próbowano przypisać te zmiany do ustalonych kategorii nowotworów zarodkowych (np. Neuroblastoma mózgu, rdzeniakowłókniaka, wyściółczaka zarodkowego i sosoblastoma), ale nie zawsze było to możliwe w guzach o mieszanym składzie lub tych, które były całkowicie niezróżnicowane. Na potrzeby analizy statystycznej te i wszystkie nadnamiotowe guzy zarodkowe zostały uznane za jedną całość – guzy zarodkowe (prymitywne guzy neuroektodermalne).
Schemat leczenia
Chemioterapię rozpoczęto 2 do 4 tygodni po operacji i podawano w naprzemiennych 28-dniowych cyklach w sekwencji AABAAB. Cykl A składa się z winkrystyny (0,065 mg na kilogram masy ciała, maksymalna dawka, 1,5 mg) podawanej w szybkim wlewie dożylnym w dniach i 8 i cyklofosfamidu (65 mg na kilogram), podawanego we wlewie w ciągu 30 minut w dniu 1
[patrz też: olej ryżowy na włosy, beagle allegro, badanie podoskopowe ]