Chemioterapia pooperacyjna i opóźnione promieniowanie u dzieci poniżej trzeciego roku życia z nowotworami złośliwymi mózgu ad 7

Obiektywne odpowiedzi obserwowano w miejscach zarówno pierwotnej choroby, jak i przerzutów w obrębie nerwicy. Chemioterapia zapobiegała progresji choroby, a dozwolona radioterapia była opóźniona o 1-2 lata u znacznej części pacjentów. Najlepsze wyniki uzyskano u pacjentów, u których stwierdzono całkowitą chirurgiczną resekcję zlokalizowanej choroby. W tej podgrupie 74 procent dzieci w wieku poniżej 24 miesięcy w chwili rozpoznania i 91 procent osób w wieku od 24 do 36 miesięcy nie miało progresji choroby podczas samego leczenia chemioterapią przez rok. Wśród młodszych pacjentów, którzy otrzymywali chemioterapię przez dwa lata, dwie trzecie osób z całkowicie wyciętymi lub zlokalizowanymi guzami nie miało progresji choroby po zakończeniu chemioterapii. Żadne leczenie niemowląt z guzami mózgu nie zostało powszechnie przyjęte, ponieważ radioterapia została uznana za zbyt toksyczną. Tam, gdzie było to możliwe, porównaliśmy nasze wyniki z wynikami wieloinstytucjonalnych badań dzieci z określonymi typami guzów mózgu obejmujących podgrupę niemowląt lub starszych dzieci z podobnymi czynnikami ryzyka.
Podgrupa dzieci w wieku poniżej czterech lat została opisana w wynikach badania klinicznego nad rakiem płuca u dzieci, w którym pooperacyjne napromienianie czaszkowo-rdzeniowe było podawane z lub bez winkrystyny, lomustyny i prednizonu2. Chociaż radioterapia była opóźniona u naszych pacjentów od jednego do dwóch lat, przeżycie wolne od progresji było niemal identyczne jak w Grupie Badawczej ds. Nowotworów Dzieci. Każde porównanie naszych wyników z wynikami uzyskanymi u starszych dzieci musi być łagodzone przez uznanie, że młody wiek jest złym czynnikiem prognostycznym u pacjentów z rdzeniakiem zarodkowym. Mimo to, bardzo zachęcające wyniki tego badania dla dzieci z rdzeniakami zarodkowymi, które przeszły całkowitą całkowitą resekcję zlokalizowanej choroby, są porównywalne z tymi u starszych dzieci z całkowicie wyciętymi nowotworami w grupowych badaniach grupowych z Children s Cancer Study Group i International Society for Pediatric. Onkologia28,29. Ponadto u pacjentów bez objawów rezydualnej choroby po długotrwałej chemioterapii, zmniejszona dawka promieniowania neuro- wego (2400 cGy) osiągnęła wyniki porównywalne z tymi u podobnie wybranych starszych dzieci leczonych pełną dawką promieniowania czaszkowo-rdzeniowego (3600 cGy) 29.
Trzyletnia stopa przeżycia wynosząca 61 procent dla niemowląt i bardzo małych dzieci z wyściółczakiem ma korzystny przebieg w porównaniu z badaniem wyściółczaka z grupy Child s Cancer Study Group, w którym dzieci w wieku poniżej 7 lat leczono natychmiast pooperacyjnym napromienianiem z użyciem lomustyny lub bez niej, winkrystyny, i prednison30. W przeciwieństwie do innych badań, nasze badanie wykazało, że stopień resekcji chirurgicznej był ważną zmienną prognostyczną (ryc. 5).
Chociaż liczba badanych dzieci była ograniczona, uzyskaliśmy bardzo zachęcające wyniki u dzieci ze złośliwymi glejakami i glejakami mózgu. Dwuletnie, wolne od progresji i ogólne wskaźniki przeżycia wynoszące odpowiednio 54% i 65% u dzieci ze złośliwymi glejakami przewyższają te, które osiągnięto u starszych dzieci leczonych samym napromienianiem pooperacyjnym (przeżycie wolne od progresji, 20%, całkowite przeżycie, 40 procent) 31 i są porównywalne do tych u dzieci leczonych pooperacyjnym napromienianiem i chemioterapią adjuwantową (połączenie winkrystyny, lomustyny i prednizonu lub schematu ośmiu leków) 32
[przypisy: ubranka do chrztu allegro, chirurgia dziecięca warszawa, beagle allegro ]