Badania przesiewowe DNA wirusa brodawczaka ludzkiego i Papanicolaou pod kątem raka szyjki macicy

Aby ustalić, czy testowanie DNA onkogennych ludzkich wirusów brodawczaka (HPV) jest lepsze niż test Papanicolaou (Pap) na badania przesiewowe raka szyjki macicy, przeprowadziliśmy randomizowane badanie porównujące obie metody. Metody
Porównaliśmy testy HPV, stosując test zatwierdzony przez Food and Drug Administration, z konwencjonalnymi testami Pap, jako metodą przesiewową do identyfikacji wysokiej śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy u kobiet w wieku od 30 do 69 lat w Montrealu i St. John s w Kanadzie. Kobiety z nieprawidłowymi wynikami testu Pap lub dodatnim testem HPV (co najmniej .g DNA wysokiego ryzyka na mililitr) poddano kolposkopii i biopsji, podobnie jak losowa próbka kobiet z negatywnymi testami. Weryfikacja wrażliwości i specyficzności została skorygowana o błąd weryfikacji.
Wyniki
W sumie 10 154 kobiet zostało losowo przydzielonych do testów. Oba testy przeprowadzono na wszystkich kobietach w losowo przydzielonej sekwencji w tej samej sesji. Czułość badania HPV na śródnabłonkową neoplazję szyjki stopnia 2 lub 3 wynosiła 94,6% (95% przedział ufności [CI], 84,2 do 100), natomiast czułość testu Pap wynosiła 55,4% (95% CI, 33,6 do 77,2; P = 0,01). Swoistość wyniosła 94,1% (95% CI, 93,4 do 94,8) dla testu HPV i 96,8% (95% CI, 96,3 do 97,3, P <0,001) dla testu Pap. Wydajność nie była zależna od kolejności testów. Czułość obu testów łącznie wynosiła 100%, a swoistość 92,5%. Procedury triage dla testu Pap lub HPV spowodowały mniej odwołań do kolposkopii niż w samym teście, ale były mniej czułe. Nie zgłoszono zdarzeń niepożądanych.
Wnioski
W porównaniu z testami Pap, testowanie HPV ma większą czułość w wykrywaniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy. (Numer kontrolowanych prób bieżących, ISRCTN57612064.)
Wprowadzenie
Rak szyjki macicy pozostaje drugim najczęstszym nowotworem u kobiet na świecie 1, chociaż badania przesiewowe z cytologicznymi testami szyjki macicy (test Papanicolaou [Pap] są dostępne od ponad 50 lat. W krajach bogatych w zasoby nastąpił spadek częstości występowania raka szyjki macicy po wprowadzeniu testu Pap. Spadek ten ustabilizował się ostatnio i konieczne jest częste ponowne testowanie, aby uzyskać akceptowalną czułość z powodu niskiej czułości testu Pap.2.
Badanie próbek szyjki macicy dla DNA onkogennych (wysokiego ryzyka) rodzajów wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), czynników wywołujących raka szyjki macicy, weszło do praktyki klinicznej, ale test ten jest stosowany głównie do triag do kolposkopii tych kobiet z wymazami Pap oznaczonymi jako atypowe komórki płaskokomórkowe o nieokreślonym znaczeniu (ASCUS) .3-5 Badania niezale.ne i przeglądy wskazują, .e badania na obecność wirusa HPV są bardziej wra.liwe ni. testy Pap na rozpoznawanie raka szyjki macicy i jego prekursorów w badaniach przesiewowych populacji. 19-19 Testowanie HPV uzyskało jedynie ograniczone zezwolenie dodatek do cytologicznych testów cytologicznych, jednak tylko w Stanach Zjednoczonych, 2,20 pomimo, że żadne opublikowane, randomizowane, kontrolowane próby nie porównywały testu Pap z samodzielnym testowaniem. Cotesting znacznie zwiększa koszt badań przesiewowych, podwajając liczbę testów. Ponadto jednoczesne wykonanie dwóch testów komplikuje procedury obserwacji klinicznych.
Z tych powodów zbadaliśmy, w jaki sposób testowanie HPV przeprowadza się jako samodzielny test przesiewowy
[przypisy: krew oddawanie, olej ryżowy na włosy, poradnia rehabilitacyjna dla dzieci ]