Badania przesiewowe DNA wirusa brodawczaka ludzkiego i Papanicolaou pod kątem raka szyjki macicy czesc 4

Specyficzne dla grupy szacunki czułości, swoistości i wartości predykcyjnych (i odpowiednich 95% przedziałów ufności) dla konserwatywnych i liberalnych przypadków obejmowały dane z testów indeksu dla wszystkich uczestników, którzy zostali przypisani do tej grupy. Surowe szacunki obejmowały tylko uczestników poddanych kolposkopii. Weryfikacja, spowodowana weryfikacją zmiany tylko u uczestników z wynikiem pozytywnym, może spowodować przeszacowanie wrażliwości. Uzyskanie próbki biopsji do weryfikacji histologicznej od wszystkich uczestników z negatywnymi testami nie jest możliwe w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy z powodu związanego z tym dyskomfortu i kosztów. Weryfikacja w losowej próbie uczestników z negatywnymi testami przesiewowymi jest jednak możliwa, a wyniki mogą być wykorzystane do obliczenia prawdopodobnej liczby przypadków, które zostałyby wykryte, gdyby wszyscy uczestnicy z negatywnymi testami przesiewowymi zostali w pełni zbadani. 13,15 Użyliśmy tej strategii.
W skrócie, dane podzielono na warstwy połączonych wyników testu Pap i HPV. Uważano, że chorobowość w każdej warstwie jest niezależna od tego, czy kobiety przeszły biopsję. Specyficzne dla statyny prawdopodobieństwa zostały następnie zastosowane do pozostałej części kobiet, które nie przeszły biopsji, co pozwoliło oszacować liczbę przypadków, które zostałyby stwierdzone, gdyby wszyscy uczestnicy badania przeszli weryfikację histologiczną. Następnie obliczono skorygowane wartości czułości i swoistości, a 95% przedziały ufności obliczono metodą opisaną przez Zhou26. Wykonano test z-z różnicami między czułością i swoistością testów HPV i Pap.
Wyniki
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja i wyniki. Pozytywne testy Pap (Pap +) są zdefiniowane jako atypowe komórki płaskokomórkowe o nieokreślonym znaczeniu (ASCUS) lub gorsze; dodatnie testy na wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) (HPV +) definiuje się jako co najmniej .g DNA HPV na mililitr. Losowy wybór kolposkopii dla osób z obydwoma negatywnymi testami przeprowadzono w następujący sposób: 706 z 4575 pacjentów Pap- / HPV i 664 z 4600 HPV- / Pap- uczestników zostało przydzielonych do grupy focus on Pap i focus on HPV Grupa, odpowiednio. Uczestnicy, którzy przeszli tylko jeden test lub którzy przeszli test Pap, uznanej za niezadowalającą z interpretacji, nie są uwzględnieni na wykresie, ale zostali włączeni do analiz skuteczności. W grupie focus on Pap 95 uczestników miało tylko jedno badanie przesiewowe, które można było ocenić: 19 miało ujemny wynik testu Pap, 72 miało ujemny wynik testu HPV, a 4 miało pozytywny wynik testu HPV. Ostatni z czterech uczestników poddano kolposkopii, a żadna z nich nie została scharakteryzowana żadną definicją przypadku. Spośród 91 uczestników z negatywnym testem przesiewowym 13 losowo wybrano do kolposkopii; 3 przestrzegane, a żadna nie została uznana za chorobę według którejkolwiek z definicji. W badaniu nad grupą HPV 98 uczestników miało tylko jedno badanie przesiewowe, które można było ocenić: 79 miało ujemny wynik testu HPV, 6 miało pozytywny wynik testu HPV, 12 miało ujemny wynik testu Pap, a pozytywny wynik testu Pap. Spośród 7 uczestników, którzy mieli pozytywny wynik testu, 6 pacjentów miało kolposkopię, a (HPV +) cierpiało na chorobę wyłącznie w świetle definicji przypadku liberalnego
[przypisy: usuwanie zębów pod narkozą cena, olej ryżowy na włosy, tonik z kwasem laktobionowym ]