Badania na brodawczaka ludzkiego i papanicolaou w celu zbadania raka szyjki macicy cd

Listy z numerami kodu określającymi, które próbki powinny być testowane, zostały przekazane do laboratorium wirusów dopiero po przybyciu próbek. Ponieważ odsetek kobiet z pozytywnym wynikiem testu HPV, u których wykryto nowotwór śródnabłonkowy stopnia 2. lub 3., był znacznie większy niż oczekiwano, komitet sterujący postanowił zaprzestać oślepiania badania i poinformować kobiety o wynikach ich HPV testy w dniu 11 sierpnia 2003 r. (3 lata po zakończeniu rejestracji i 4 miesiące po zakończeniu pierwszej rundy badania kolposkopii w dwóch grupach). Względna liczba kobiet w grupach interwencyjnych i kontrolnych, u których wykonano kontrolny test HPV, nie zmieniła się znacząco po przerwaniu oślepiania: podczas gdy badanie było nadal zaślepione, 22 kobiety w grupie interwencyjnej i 24 w grupie kontrolnej test; po zaprzestaniu zaślepiania 58 kobiet w grupie interwencyjnej i 50 w grupie kontrolnej przeszło test kontrolny. Próbki szyjki macicy i szyjki macicy pobrano za pomocą szczotki cytologicznej. Po przygotowaniu konwencjonalnej wymazy, pędzel zawirowano w ml jałowego 0,9% chlorku sodu, aby uwolnić pozostałe komórki do analizy DNA HPV. Próbki transportowano zamrożone w temperaturze -20 ° C w celu zbadania DNA HPV.
Charakter interwencji przeprowadzonej w wyniku wyjściowego testu cytologicznego oparto na rutynowej praktyce regionalnej. W Sztokholmie wszystkie kobiety z nieprawidłowym wymazem cytologicznym (zdefiniowanym jako jedno z atypowymi komórkami płaskimi o nieokreślonym znaczeniu [ASCUS] lub bardziej surową diagnozą cytologiczną [śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy; stopnia 1, 2 lub 3 gruczołowej atypii; gruczolakorak in situ; ]) zostały natychmiast skierowane do kolposkopii, podczas gdy w innych miastach powtórzona rozmaz Papka była opcją w przypadkach śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy ASCUS lub stopnia szyjki macicy. Koilocytozę w normalnym rozmazie uznano za nieprawidłowe wykrycie cytologiczne tylko w dwóch miastach (Ume. i Göteborg). Szwecja używa starej amerykańskiej nomenklatury cytologicznej, 21, w której można postawić diagnozę koilocytozy w uzupełnieniu do każdej innej diagnozy. Tylko 0,2% wymazów było zgłaszanych jako normalne, a koilocytoza jako diagnoza pomocnicza. W związku z tym jest mało prawdopodobne, aby regionalna zmienność w praktykach odsyłających miała jakikolwiek wpływ na wyniki badania.
W grupie interwencyjnej u kobiet z dodatnim wynikiem testu HPV i brakiem wzmianki o skierowaniu z powodu nieprawidłowego wyniku testu Pap została zaoferowana druga runda badań HPV i Pap, co najmniej 12 miesięcy później (ryc. 1). Po drugiej rundzie testów kobiety, które nadal były zakażone tym samym HPV o wysokim ryzyku, otrzymywały kolposkopię. Aby uniknąć uprzedzeń stwierdzających, podobną liczbę losowo wybranych kobiet z grupy kontrolnej również zaoferowano drugi test cytologiczny i kolposkopię. Zarówno kobiety, jak i lekarze nie wiedzieli o wynikach testu na HPV i statusie randomizacji kobiet.
Wycinki do ektopii były pobierane ze wszystkich zmian, które zmieniły kolor na biały po traktowaniu kwasem octowym i zmianach, które nie były wybarwione roztworem jodu Lugola. Jeśli nie zaobserwowano takich zmian, uzyskano dwie próbki w pozycjach 12 i 6 na ektocervix w pobliżu połączenia squamokolumnarnego z komórką.22 Oprócz tych próbek pobranych ze szparki uzyskano próbkę z komórki szyjki macicy. od wszystkich kobiet.
Protokół badania wymagał corocznych badań cytologicznych i testów HPV, z kolposkopią w przypadkach przetrwałego zakażenia HPV wysokiego ryzyka, oprócz następujących rutynowych praktyk klinicznych dotyczących nieprawidłowych wyników badań cytologicznych, kolposkopowych lub histopatologicznych
[patrz też: grupa papanicolaou, badanie podoskopowe, poradnia rehabilitacyjna dla dzieci ]