Badania na brodawczaka ludzkiego i papanicolaou w celu zbadania raka szyjki macicy ad 7

Podobną redukcję ryzyka wewnątrznabłonkowej neoplazji szyjki macicy stopnia 3 lub raka obserwowano również w kolejnych rundach skriningowych; ta redukcja może pozwolić na wydłużone okresy przesiewowe, wymagające mniejszej liczby wymazów Pap i ewentualnie obniżających koszty wstępnego badania przesiewowego. Zmniejszona częstość występowania zmian stopnia 3. lub raka związanych z badaniem HPV może zmniejszyć śmiertelność z powodu raka szyjki macicy u kobiet, które przechodzą badania rzadziej niż zalecany okres. Nasze badanie zostało zaprojektowane w celu uzyskania obiektywnych szacunków skuteczności badań przesiewowych z połączonymi testami HPV i testami cytologicznymi, w porównaniu z testami cytologicznymi. Aby zapewnić wysoką wewnętrzną ważność i możliwość generalizacji, badanie przeprowadzono w ramach zorganizowanego programu badań przesiewowych. Aby uniknąć stronniczości stwierdzenia, liczba randomizowanych, podwójnie zaślepionych procedur wykonywanych w grupie kontrolnej była podobna do tej w grupie interwencyjnej. Obserwacja była niewielka, ponieważ obserwowano kobiety, wykorzystując dane z obszernych rejestrów. Dlatego uważamy, że nasze szacunki są wiarygodne i mają ogólne zastosowanie do badań przesiewowych raka szyjki macicy kobiet w tej grupie wiekowej.
Wyjściowe dane z innych randomizowanych, kontrolowanych badań wykazały, że dodanie testów HPV do badań cytologicznych zwiększa wykrywalność wewnątrznabłonkowej neoplazji szyjki macicy stopnia 2. lub 3..13,15,16 Ponieważ zakażenie HPV poprzedza zaburzenia cytologiczne w historii naturalnej raka szyjki macicy, jest prawdopodobne, że zwiększona częstość występowania zmian 2 lub 3 stopnia 2. stopnia lub nowotworu, które zaobserwowano podczas badań przesiewowych, a następnie zmniejszona częstość zmian 2 lub 3 stopnia lub raka podczas kolejnych badań przesiewowych, stanowi zysk w czasie realizacji – wczesne wykrycie choroba z powodu badań przesiewowych.26 Brak danych dotyczących skuteczności z randomizowanych badań przesiewowych na raka szyjki macicy opartych na HPV wywołał obawy, że zwiększona wrażliwość badań przesiewowych opartych na wirusach HPV stanowi diagnozę zmian, które uległyby spontanicznej regresji lub które nigdy nie wystąpiłyby zdiagnozowano bez badań przesiewowych opartych na HPV.27 Nasze odkrycie statystycznie istotnego wzrostu wewnątrzpowierzchołkowego odcinka szyjnego stopnia 2 zmiany w nowotworach helu, wykrywane przez badania przesiewowe w grupie interwencyjnej, którym nie towarzyszyło zmniejszenie zmian stopnia 2. wykrytych podczas kolejnych badań przesiewowych, sugerują, że niektóre ze zwiększonej wrażliwości na zmiany stopnia 2 w badaniach przesiewowych raka szyjki macicy opartych na HPV rzeczywiście odzwierciedlają naddiagnoza. Procedury prowadzące do rozpoznania zmian regresywnych będą musiały zostać uwzględnione w badaniach opłacalności badań przesiewowych pod kątem HPV.
Randomizowane badanie triage kobiet z ustaleniami ASCUS w rozmazach Pap wykryło, że przeszczepy oparte na HPV doprowadziły do rozpoznania większej liczby przypadków śródnabłonkowej neoplazji szyjnej stopnia 2 (ale nie więcej przypadków stopnia 3) niż triage w oparciu o powtarzane cytologiczne rozmazy Pap. Wynik ten sugeruje, że badania przesiewowe oparte na HPV powodują nadmierną diagnozę zmian śródnabłonkowych stopnia 2 szyjki macicy regresywnej, ale że zmiany stopnia 3 wykryte przez testowanie HPV nie ulegają regresji28. Zatem rozróżnienie między patologicznymi diagnozami szyjki stopnia 2 i stopnia 3 śródnabłonkowa neoplazja może być ważna w przyszłych badaniach klinicznych przesiewowych pod kątem HPV i profilaktyce raka szyjki macicy.
Ograniczeniem naszego badania jest to, że śledziliśmy kobiety średnio tylko 4,1 roku
[więcej w: badanie podoskopowe, gruczolak ząbkowany, olej ryżowy włosy ]